Privacy Policy

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Użytkownicy mogą podlegać różnym poziomom ochrony. Dlatego niektórzy użytkownicy korzystają z doskonałej ochrony. Więcej informacji na temat kryteriów ochrony można znaleźć w części dotyczącej zastosowania.

Administrator danych

Emanuele Luciani Siedziba: Airport road Zakynthos 291 00, Grecja.
Adres e-mail właściciela: info@rentbikecarzante.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: pliki cookie, dane o użytkowaniu, adres e-mail, imię, nazwisko i nazwa użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pośrednictwem określonych tekstów informacyjnych wyświetlanych przed zgromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi może być niemożliwe. W przypadkach, w których ta Aplikacja wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, zachęcani są do skontaktowania się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę aplikację lub zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez tę aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz dodatkowych cele opisane w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich pozyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Tryb i miejsce przetwarzania zebranych danych

Metody leczenia

Administrator danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, przy użyciu metod i logiki organizacyjnej ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, inne podmioty zaangażowane w organizację tej aplikacji (administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) również wyznaczyli, w razie potrzeby, podmioty przetwarzające dane przez właściciela. Zaktualizowana lista podmiotów przetwarzających dane zawsze może być wymagana od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel przetwarza Dane osobowe dotyczące Użytkownika, jeśli istnieje jeden z następujących warunków:

 • użytkownik wyraził zgodę na co najmniej jeden konkretny cel; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator danych może być upoważniony do przetwarzania danych osobowych bez zgody użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”) do takiego leczenia. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez prawodawstwo europejskie dotyczące ochrony danych osobowych;

 • przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub do wykonania środków przedumownych;

 • przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;

 • przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania uprawnień publicznych powierzonych administratorowi danych;

 • przetwarzanie jest konieczne dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych lub stron trzecich.

W każdym przypadku zawsze można poprosić Właściciela o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego leczenia, a w szczególności o określenie, czy leczenie jest oparte na przepisach prawa, przewidzianych umową lub niezbędnych do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym użytkownik się znajduje. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat miejsca leczenia, użytkownik może zapoznać się z częścią dotyczącą szczegółów przetwarzania danych osobowych.

W przypadku większej ochrony Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania danych poza Unię Europejską lub do międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego publicznego lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak przykład ONZ, a także w odniesieniu do środków bezpieczeństwa przyjętych przez administratora danych w celu ochrony danych.

Jeśli ma miejsce jedno z opisanych powyżej przelewów, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu lub poprosić Administratora danych o informacje, kontaktując się z nim pod danymi wskazanymi na początku.

Okres konserwacji

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

Dlatego:

 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.

 • I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Gdy leczenie opiera się na zgodzie Użytkownika, Właściciel może przechowywać Dane Osobowe dłużej, dopóki taka zgoda nie zostanie cofnięta. Ponadto administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu.

Pod koniec okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego po wygaśnięciu tego terminu nie można już wykonywać prawa dostępu, odwołania, sprostowania oraz prawa do przenoszenia Danych.

Cele procesów gromadzenia danych

Dane użytkownika są gromadzone, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: statystyki, dostęp do kont w usługach stron trzecich, interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami, ochrona przed spamem, komentowanie treści, zarządzanie kontakty i wysyłanie wiadomości oraz wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania i danych osobowych, które są konkretnie istotne dla każdego celu, użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Uprawnienia do Facebooka wymagane przez tę aplikację

Ta aplikacja może wymagać pewnych uprawnień na Facebooku, które pozwalają jej wykonywać działania na koncie Facebook użytkownika i zbierać z niego informacje, w tym Dane osobowe. Ta usługa pozwala tej aplikacji połączyć się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat następujących uprawnień, patrz Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu uprawnień, patrz i do privacy policy z Facebook.

Wymagane pozwolenia są następujące:

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o użytkowniku zarejestrowanym na Facebooku, które zwykle obejmują następujące Dane: identyfikator, imię i nazwisko, obraz, płeć i język lokalizacji oraz, w niektórych przypadkach, „Przyjaciele” Facebooka. Jeśli Użytkownik podał do publicznej wiadomości dodatkowe dane, będą one dostępne.

Dostęp do kanału informacyjnego

Zapewnia dostęp do wpisów w kanale aktualności i pozwala aplikacji na wyszukiwanie w nim.

Udostępnianie

Udostępnianie w miejscu użytkownika.

Lubie to

Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które użytkownik oznaczył polubieniem.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont w usługach stron trzecich

Dostęp do kont w usługach stron

Dostęp do konta na Facebook (ta aplikacja)

Ta usługa pozwala tej aplikacji połączyć się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook, Inc.
Wymagane uprawnienia: dostęp do aktualności, udostępnianie i podobne.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Komentarz do treści

Usługi komentowania pozwalają Użytkownikom formułować i upubliczniać swoje uwagi dotyczące zawartości tej aplikacji.
Użytkownicy, w zależności od ustawień określonych przez właściciela, mogą pozostawić komentarz anonimowo. W przypadku Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkownika istnieje wiadomość e-mail, która może służyć do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
W przypadku zainstalowania usługi komentowania dostarczanej przez strony trzecie, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania, zbiera dane o ruchu związane ze stronami, na których zainstalowana jest usługa komentowania.

Komentarze na Facebook  (Facebook, Inc.)

Komentarze do Facebook  to usługa zarządzana przez Facebook, Inc., która umożliwia Użytkownikowi pozostawianie komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

System komentarzy zarządzany bezpośrednio (ta aplikacja)

Ta aplikacja ma swój własny system komentowania treści.

Gromadzone dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwa użytkownika.

Zarządzaj kontaktami i wysyłaj wiadomości

Ten rodzaj usługi pozwala zarządzać bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów innego rodzaju, używanych do komunikacji z Użytkownikiem.

Usługi te mogą również umożliwiać gromadzenie danych dotyczących daty i godziny wyświetlania wiadomości przez użytkownika, a także interakcji użytkownika z nimi, takich jak informacje o kliknięciach linków wstawianych w wiadomościach.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp to usługa zarządzania adresami i wiadomości e-mail świadczona przez The Rocket Science Group, LLC.

Gromadzone dane osobowe: nazwisko, ciasteczko, adres e-mail i imię.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji.

Interakcje i informacje uzyskane przez tę aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności użytkownika dotyczącym każdej sieci społecznościowej.

W przypadku zainstalowania usługi interakcji z sieciami społecznościowymi może się zdarzyć, że nawet jeśli Użytkownicy nie będą korzystać z usługi, to samo gromadzi dane o ruchu związane ze stronami, na których jest ona zainstalowana.

Lubię przyciski i widżety społecznościowe Facebook (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebook są usługami interakcji z siecią społecznościową Facebook, dostarczaną przez Facebook, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe na Twitterze (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe na Twitterze to usługi interakcji z siecią społecznościową na Twitterze, dostarczane przez Twitter, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Przycisk społecznościowy i widżety YouTube (Google LLC)

Przycisk YouTube i widżety społecznościowe to usługi interakcji z siecią społecznościową YouTube dostarczane przez Google LLC.

Gromadzone dane osobowe: dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Menedżer tagów Google (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania

Miejsce przetwarzania: Irlandia – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi pozwala na interakcję z platformami czatu na żywo, zarządzanymi przez strony trzecie, bezpośrednio ze stron tej aplikacji. Pozwala to Użytkownikowi skontaktować się z działem wsparcia tej aplikacji lub tej aplikacji, aby skontaktować się z użytkownikiem podczas przeglądania jego stron.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z platformami czatu na żywo może się zdarzyć, że nawet jeśli Użytkownicy nie będą korzystali z usługi, zbiera Dane o użytkowaniu dotyczące stron, na których jest ona zainstalowana. Ponadto można nagrywać rozmowy na czacie na żywo.

Czat klienta Facebook Messenger (Facebook, Inc.)

Czat klienta Facebook Messenger to usługa interakcji z platformą czatu na żywo Facebook Messenger, dostarczaną przez Facebook, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane użytkowania

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Rejestracja i uwierzytelnienie

Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownik pozwala Aplikacji zidentyfikować go i zapewnić mu dostęp do dedykowanych usług.
W zależności od poniższych czynności usługi rejestracji i uwierzytelniania mogą być świadczone z pomocą stron trzecich. Jeśli tak się stanie, ta aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych danych przechowywanych przez serwis zewnętrzny używany do rejestracji lub identyfikacji.

Rejestracja bezpośrednia (rentbikecarzante.it)

Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz rejestracyjny i przekazując swoje dane osobowe bezpośrednio do tej aplikacji.

Zebrane dane osobowe: nazwisko; e-mail; wymienić; numer telefonu

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają administratorowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i służą do śledzenia zachowania użytkownika.

Ochrona przed spamem

Ten rodzaj usługi analizuje ruch tej aplikacji, potencjalnie zawierający dane osobowe użytkowników, w celu odfiltrowania jej od części ruchu, wiadomości i treści uznanych za spam.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet to usługa ochrony przed spamem oferowana przez Automattic Inc.

Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany ZjednoczonePrivacy Policy.

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają administratorowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i służą do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy – Opt Out.Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi.
W przypadku zainstalowania usługi tego typu może się zdarzyć, że nawet jeśli Użytkownicy nie będą z niej korzystać, zbiera dane o ruchu związane ze stronami, na których jest ona zainstalowana.

Widżet wideo YouTube (Google LLC)

YouTube to usługa przeglądania treści wideo zarządzana przez Google LLC, która pozwala tej aplikacji na integrację takich treści na swoich stronach.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw w odniesieniu do danych przetwarzanych przez właściciela.

W przypadku większej ochrony Użytkownik może skorzystać ze wszystkich praw wymienionych poniżej. W każdym innym przypadku użytkownik może skontaktować się z właścicielem, aby dowiedzieć się, jakie prawa obowiązują w jego sprawie i jak z nich skorzystać.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 • sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu podano w poniższej sekcji.

 • uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez właściciela, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych.

 • zweryfikuj i poproś o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.

 • uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku właściciel nie będzie przetwarzał danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.

 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych przez właściciela.

 • otrzymać dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym przez urządzenie automatyczne oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do uzyskania ich przekazania bez przeszkód innemu posiadaczowi. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą automatycznych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub na podstawie związanych z nim środków umownych.

 • złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych lub wystąpić do sądu.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej, nad którą Administrator danych jest inwestowany lub w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych, Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownikom przypomina się, że jeśli ich Dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy administrator danych przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z praw

Aby skorzystać z praw użytkownika, użytkownicy mogą skierować żądanie do danych kontaktowych właściciela wskazanych w tym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora danych tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.

Możliwość zastosowania wyższego poziomu ochrony

Chociaż większość postanowień tego dokumentu ma zastosowanie do wszystkich użytkowników, niektóre z nich podlegają wyraźnemu zastosowaniu wyższego poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ten wyższy poziom ochrony jest zawsze gwarantowany, gdy leczenie:

 • jest wykonywany przez administratora danych z siedzibą w UE; ovverov

 • dotyczy danych osobowych użytkowników mających siedzibę w UE i ma zastosowanie do dostarczania towarów lub usług odpłatnie lub nieodpłatnie dla takich użytkowników; lub

 • dotyczy danych osobowych użytkowników znajdujących się w UE i pozwala właścicielowi monitorować zachowanie takich użytkowników w zakresie, w jakim takie zachowanie ma miejsce w Unii.

Cookie Policy

Ta aplikacja używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i wyświetlić szczegółowe informacje, Użytkownik może skonsultować się z Cookie Policy.

Dalsze informacje na temat leczenia

Obrona w sądzie

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do jego ostatecznego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej aplikacji lub powiązanych usług przez użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że musi wiedzieć, że Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów publicznych.

Szczegółowe informacje

Na żądanie użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta aplikacja może dostarczyć użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dziennik systemu i konserwacja

Na potrzeby związane z obsługą i konserwacją ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki, które rejestrują interakcje i mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje nie zawarte w tej polityce

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być wymagane w dowolnym momencie od administratora danych przy użyciu danych kontaktowych.

Odpowiadaj na żądania  „Nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań  „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy którekolwiek z usług stron trzecich je obsługują, użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany w tym privacy policy

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez poinformowanie Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji oraz, jeżeli jest to technicznie i prawnie możliwe, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pomocą jednego ze szczegółów kontaktu, którego posiadacz jest w posiadaniu. Dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeśli zmiany dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, Właściciel ponownie zbierze zgodę Użytkownika, jeśli to konieczne.

 

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)
 

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w związku z wszelkimi innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej aplikacji (również z aplikacji innych firm zintegrowanych w tej aplikacji), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkownika łączącego się z tą aplikacją, adresy w notacji URI ( Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (sukces, błąd itp.) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegółowe informacje na temat trasy podanej w aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem do sekwencji odwiedzanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem IT UIT ty.

użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

zainteresowany

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystanie z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę aplikację zgodnie z odpowiednimi warunkami (jeśli istnieją) w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie mają obejmować wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

Cookie

Mała część danych przechowywanych w urządzeniu użytkownika.

Referencje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie wielu rozporządzeń legislacyjnych, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.